Caloksztalt stosunkow spolecznych, w jakich czlowiek zyje oraz nawijjzu – je wi? zi’emocjonalno-seksualne, moze stawac si? zrodlem konfliktow і zaburzen. Cz? sto bowiem istnieje konflikt mi? dzy rzeczywistymi stosunkami spolecznymi

a wlasnymi moziiwosciami w sferach uczuctowej І seksualnej. W ty? h przypadkach dzialalnosc seksiatry zmierza nie tylko do usuni? cia cierpieri u cziowieka, ale і do usuni? cia zrodla tych cierpien. A wi? c dzialalnosc seksiatry, majgca zasadnicze znaczenie dla terapu seksiatrycznej, przejawia si? m. in. w jego aktywnosci zmierzajg – cej do usuni? cia mankamentow rzeczywistosci spolecznej, zwalczania przesgdow, zmian w stosunkach spolecznych і instytucjach spolecznych, ktore przyczyniajg si? do powstawanta konfliktow oraz zaburzen uczuciowych і seksualnych.

Konflikty na tie realizacji zycia seksualnego wynikajg zarowno z powodu zaburzen biologicznych і psychicznych, jak І z odmiennych przekonan partnerow; np. jeden z partnerow jest konserwatywnym monogamist^, a drug! uznaje poligami? (lub poliandri?) – і na tym tie dochodzi do konfliktu.