W polskim kodeksie wykroczen z 20 maja 1971 r. rozdzial XVI jest poswi^cony wykroczeniom przeciwko obyczajnosci publicznej. W rozdzialc tym sg omowione okreslone zachowania, w ktorych element seksualny moze miec duze znaezenie. Brzmienie poszczegolnych artykulow jest nast? puj^ce:

„Art. 140. Kto pubiicznie dopuszcza si? nicobyczajncgo wybryku, podlega karze aresztu do micsitjea, ograniczenia wolnosci, grzywny do 3000 zlotych albo karze nagany.

Art. 141. Kto w micjscu publieznym umieszcza nieprzyzwoitc ogloszenie, napis lub rysunck albo uzywa stow nicprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolnosci, grzywny do 3000 zlotych albo karze nagany.

Art. 142, Kto nalarczywic, narzucajrjc si? lub w inny naruszajqcy porzqdck publiezny sposob, proponuje innej osobic dokonanic z niij czynu nierzqdnego. majqc na cclu uzyskanic korzysci matcrialnej, podlega karze aresztu. ograniczenia wolnosci albo grzywny”.

Niektorzy dewianci seksualni mogq bye karani za naruszenie innych artykulow chronigcych inne dobra prawne. Na przyklad fetyszysci mogg naruszac art. ! 19 k. w.;

„§ ]. Kto kradnie lub przywlaszcza sobic шіспіс spolccznc, jczcli wartosc micnia nic przekraeza 500 zlotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

§ 2. Tcj samcj karze podlega, kto kradnie lub przywlaszcza sobie inne шіспіс niz spolcczne, jczcli wartosc micnia nie przekraeza 500 zlotych”.

Jezeli fetyszysta ukradnie lub przywtaszczy sobie mienie spoleczne iub prywatnc о wartosci wyzszej niz 500 zl, odpowiada za naruszenie art 203 kodeksu karnego.