Dawniej, wskutek niskiego poziomu kultury seksualnej, nagminnie wyst? powala u m? zczyzn tzw. imp о tent ia satisfaciendi, polegajqca na niemoznosci zaspokojenia seksualnego kobiety w czasie kontaktow seksualnych. Wynikalo to

najcz? sciej z braku wiedzy о potrzebach uczuciowych І reakcjafch seksualnych kobiety, niedoceniania gry miiosnej poprzedzajqcej spolkowanie, z egoizmu oraz z powodu przedwczesnego lub zbyt wczesnego wytrysku nasienia. We wszystkich tych przypadkach kobiety nie doznawaiy zaspokojenia seksuainego. со powodowalo u nich przykre odczucia І cz? sto stanowifo przyczyn? powstania zniech? cenia seksuainego. W wielu przypadkach m? zczyzni nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie mechanizmy tkwiq u podloza pojawienia si? wtomej ozi? blosci seksualnej oraz zniech? ccnia seksuainego u partnerek.

W miar? wzrostu poziomu uswiadomienia seksuainego oraz kultury seksualnej coraz wi? cej m? zczyzn lepiej orientuje si? w potrzebach seksuainych kobiet oraz w mechanizmach ftzjoiogicznych warunkujgcych ich zaspokojenie, Przede wszystkim zas zdaj$ oni sobie spraw? z koniecznosci zaspokojenia seksuainego kobiet. Swiadomosc ta dziala na wielu m? zczyzn deprymujtfco і obniza poziom satysfakcji uzyskanej przez nich w kontaktach seksualnych, Pojawiajq si? wi? c u nich swojego rodzaju zaburzenia orgazmu, a nawet obnizenie napi? c emocjonalno – – seksualnych towarzysz^cych przebiegowi kontaktu seksuainego. U niektorych pojawiajg si? nawet zaburzenia w zakresie potrzeby podj? cia kontaktow seksuat – nych. Zaburzenia te najsilniej objawiajq si? u m? zczyzn majqcych swiadomosc niemoznosci zaspokojenia seksuainego kobiety w czasie spolkowania (ze wzgl? du na tendencj? do szybkiego wytrysku nasienia lub spowolniale reakcje seksualne kobiety). W obu tych przypadkach w czasie spolkowania dochodzi do wczesniejsze – go wytrysku nasienia u m? zczyzny, jednakze nast? pcza manualna lub oralna stymulacja kobiety moze spowodowac osi£|gni? cie przez niq zaspokojenia seksuaine­go. Stymulacja kobiety w tym okresie odbywa si? jednak z pewnym przymusem ze strony m? zczyzny, poniewaz po wytrysku z reguly pojawia si? pewne znuzenie, ch? c odpoczynku, a nawet sennosc. Swiadomosc koniecznosci zaspokojenia seksuainego kobiety zmusza m? zczyzn? do kontynuaeji czynnosci seksualnych mimo znuzenia І braku ch? ci, a nawet wbrew wyraznej niech? ci do czynnosci seksualnych, pojawiajqcych si? u wielu m? zczyzn tuz po wytrysku nasienia. Zmniejsza to u nich satysfakcj? uzyskanj| w czasie kontaktu seksuainego, mimo ze dostareza im satysfakcji wynikajgccj z faktu zaspokojenia seksuainego kobiety. W taki to sposob podnoszenie kultury seksualnej zmniejsza wprawdzie liczb? kobiet nie znajduj^cych satysfakcji w kontaktach seksualnych, ale zwi? ksza liczb? m? zczyzn, u ktorych pojawiajg si? zaburzenia w zakresie satysfakcji seksualnej. Wszystko to sygnalizuje zlozonosc zagadnieh zwi^zanych z harmonijnym wspolzyciem seksualnym m? zczyz – ny і kobiety oraz konieeznose podj? cia dhigofalowych badari zmierzajgcych do opracowania optymalnych zasad tego wspolzycia, satysfakcjonujqcych partnerow obu plci.