Bodzce seksualne wywoluj^ najsilniejsze stany napi? cia emocjonalno – – seksualnego nie wtedy, gdy dzialaj^ po raz pierwszy, lecz przy nast? pnych powtorzeniach, gdy organizm osi^ga pewn$ wpraw? w reagowaniu na nie, gdy si? ich nauczy і w nich „rozsmakuje”. Oczywiscie nie mogq one dzialac w zbyt krotkich odst? pach czasu, gdyz wtedy dzialanie to і wprawa nie maj$ odpowiednich warunkow do realizacji.

a. Mechanizm kontrastu

Przy zmianie partnera seksualnego dziala cz? sto mechanizm kontrastu. Bardzo cz? sto nowym, atrakcyjnym partnerem staje si? ten, kto ma cechy wyraznie kontrastujqce z cechami poprzedniego partnera, wobec ktorego powstalo juz przyzwyczajenie, pociggaj^ce za sob$ obnizenie si? stopnia emocji seksualnych z nim zwi^zanych. Zmiana partnera na innego, ktory wykazuje cechy zywo kontrastuj^ce z poprzednim, na ogol wzmaga napi? cie emocjonalne przy kontaktach seksualnych z nim (czasem nawet niezaleznie od ogolnej wartosci tego partnera w porownaniu z poprzednim).