Jesii bodzce seksualne dzialajq przez dluzszy czas, stopniowo doprowa – dzajqc do kumulowania si? podniecenia seksualnego bez mozliwosci jego natychmia – stowego rozladowania z przyczyn zewn? trznych, to wytwarza si? stan gotowosci seksualnej, ktory — w razie zaistnienia warunkow zewn? trznych sprzyjajqcych odbyciu stosunku plciowego — znacznie przyspiesza przebieg podniecenia seksual­nego і ulatwia osiqgni? cie orgazmu. Partnerzy „startuj^" wowczas do odbycia kontaktu seksualnego z pewnego poziomu uprzednio osiqgni? tego pobudzenia seksualnego, a nie od punktu zerowego. Stopien osiqgni? tej w takich warunkach rozkoszy seksualnej jest wyraznie wi? kszy, niz wtedy, gdy u partnerow nie zalega napi? cie seksualne.

Aby mechanizm stopniowania І kumulowania si? podniet seksualnych dzialal nalezycie musz^ bye spelnione dwa warunki: 1) okres uplywaj^cy mi? dzy powstawa- niem і kumulowaniem si? pobudzenia seksualnego a jego pelnym wyladowaniem nie moze bye zbyt dlugi; 2) przy pieszczotach kumuluj^cych stany pobudzenia seksual­nego nie moze bye przekroczony pewien prog wrazliwosci na podniety; czas ich trwanta nie moze bye zbyt dlugi oraz powinicn bye zachowany pewien stopien delikatnosci і subtelnosci bodzcow; w przeciwnym przypadku moze si? bowiem wyczerpac mozliwosc reagowania seksualnego organizmu z powodu zm? czenia.

Mechanizm kumulowania si? bodzcow seksualnych oraz „Jadowania” w ten sposob potencjalu seksualnego nie musi bye zwi^zany z tym samym partnerem seksualnym. Mechanizm ten jest znany od dawna w innych kulturach, a takze і w naszej, w postaci zawoalowanej w tzw. rozrywkach dla m? zczyzn. Do dzisiaj jest on wykorzystywany w organizowaniu rewii і wys’t? pow striptizowych, ktore. wzbu – dzaj^ podniecenie seksualne; jego rozladowanie nast? puje z inn$ partnerk?|, nie z Ц, ktora zapocz^tkowala proces pobudzenia seksualnego.

Подпись: VПодпись: Site Ш», І Подпись: '•Jt 1 Ф щ •;IV - іSM iS Znany jest takze і inny mechanizm „ladowania” potencjalu seksualnego przed maj^cym nastqpic w niedlugim czasie jego rozladowanicm. Mechanizm ten jest

Mechanizm stopniowania і kumulowania si$ podniet seksualnych

126. Mechanizm stopniowania і kumulowania si? podniet seksualnych. Ptzebieg podniecenia seksualnego przy dzialajftcym mcchanizmic kumuiowa-

nia si? podniet seksualnych;——– przebieg podniecenia seksualnego bez

dzialania mechanizmu kumulowania si? podniet seksualnych; A-B — nnras – tanie і kumulowanic si? podniet seksualnych; B-C — obnizanic si? pobudze­nia seksualnego, leez nie do pozycji zcrowcj; C-D — stan gotowosci seksual­nej (zaleganie pobudzania seksualnego); D-Dj — moment „startu" do siosu – nku plciowcgo; D-E і Dj-E! — przebieg podniecenia seksualnego; E-E, najwyzsze nat? zenie rozkoszy seksualnej (orgazm); E-F і E,-Fj — opadanic pobudzenia seksualnego

ezysto psychiczny і polega na wspominaniu dawniej przezytych konlaktow seksual – nych, wyobrazaniu sobie majqcych nastqpic itp. Jest to mechanizm zapocztpkowujq – cy pobudzenie seksualne і kumuluj^cy bodzee seksualne za pomocq wyobrazni odtworczej І wytworezej.

Ponadto znany jest mechanizm „ladowania” potencjalu seksualnego w sposob sztuczny: poprzez ogl^danie fotografii і fotosow obnazonych partnerow plci odmiennej, poprzez czytanie wzbudzaj^cej podniecenie seksualne lektury, oglqdanie fiimow, wzajemne opowiadanie і sluchanie historyjek seksualnych itp.

Wszelkie mechanizmy „ladowania” potencjalu seksualnego majq zastosowanie tylko u czlowteka і zwiqzane z rozwojem wyobrazni seksualnej, j? zyka (jako drugiego ukladu sygnalow, oraz rozwojem kultury materialnej, stwarzajqcej mozli­wosci czerpania podniet seksualnych z przedmiotow martwych symboiizujqcych bodzee seksualne (fotosy, fotografie, film, teksty, formy rozrywki seksualnej).