Dla wspolzycia intymnego і maizenskiego duze znaczenie ma calosc biografii cziowieka, natomiast takie wyznaczniki socjologiczne, jak poziom wykszta – icenia lub zawod, majg znaczenie о wiele mniejsze. Same one bowiem nic jeszcze nie mowig о tym, jaki ma czlowiek swiatopoglgd, sposob mysienia, jak ocenia rozne zjawiska, jakie modeie akceptuje, jak si? zachowuje itp.

Jesli np. w ukladzie partnerskim znajdzie si? dwoje ludzi z takim samym wyksztatceniem (wyzszym, srednim lub innym), lecz jedno z nich pochodzi ze wsi, a drugie z miasta, to niewiele mozna powiedziec о ich wspolzyciu. Istnieje bowiem formalna zgodnosc poziomu wyksztalcenia, faktyczna zgodnosc wiedzy rzeczowej, iecz niezgodnosc w zakresie zaplecza kulturowego. Ludzie ci mogg si? roznic sposobem mysienia, nawykami, oceng roznych wartosci, upodobaniami itp., ktore mogg stac si? przyczyng powaznych konfliktow. Те wlasnie roznice kulturowe majg ogromng sil? erozyjng. Spory і konflikty wynikajgce z roznic kulturowych і odmien­nych nawykow zamieniajg si? zwykle w spory о wyzszosc kulturowg jednej lub drugiej strony (a wi? c о wyzszosc modeli і wzorow zycia). Przejawiajg si? one w roznorodny sposob, np. w takich sprawach; jaki charakter ma miec slub і wesele, jak nalezy urzgdzic mieszkanie, gdzie nalezy mieszkac~na wsi czy w miescie, kiedy і ile nalezy miec dzieci itp. Jednakze nie mozna zrozumiec istoty konfliktu ani go rozwigzac, jesli si? nie dostrzeze, iz w gruncie rzeczy — niezaleznie od aktuainej tresci — konflikt jest spowodowany roznym zapleczem kulturowym oraz sporem о wyzszosc kulturowg jednej lub drugiej strony. I ze to wlasnie ten spor о wyzszosc kulturowg przeszkadza ludziom w ulozeniu sobie harmonijnego wspolzycia uczucio – wego і seksualnego oraz w ogole zycia na со dzien. Zawsze bowiem znajdzie si? jakis drobiazg, katalizator, ktory ten spor ozywia і zaostrza, aczkolwiek sama tresc konfliktu moze bye bez zuaezenia.

Dlatego badajgc cziowieka najpierw ustala si? jego biografi? oraz srodowisko, * z ktorego pochodzi. Dopiero wtedy mozna uzyskac wglgd w siec tych zmiennych socjologicznych, ktore najcz? sciej sg zwigzanc z okreslonym zapleczem kulturowym. Korzenie ogromnej cz? sci konfliktow, ktore naruszajg potem zycie seksualne

і harmonic malzenskg, tkwig bowiem w spolecznej, kuiturowej І socjologicznej biografii cziowieka. Tego wlasnie typu biografla sprawia, ze te same fakty fizjologiczne mogg bye zupelnie roznie oceniane і mogg со innego znaezye.

Konflikty mi? dzy ludzmi sg w zasadzie nieuniknione — zwlaszcza w poczgtkowej fazie wspolzycia, Powstajq. wskutek pelnienia roznych rol spolecznych, roznych wymagan ze strony poszczegolnych srodowisk, odmiennego zaplecza kulturowego partnerow itp. Wazna jest umiej? tnosc ich rozwigzywania І pokonywania, przy czym duzg rol? odgrywa sposob reagowania w czasie konfliktu oraz kierowanie si? poczuciem rzeczywistosci, a nie nadmiernymi ambiejami wlasnymi.