Подпись: І •I Podobnie jak poprzednie dwa terminy rowniez podniecenie seksualne ma trzy znaczenia. W znaczeniu ogolnym jest ono funkcj£| pobudliwosci seksualnej (rozumianej jako gotowosc do reakcji seksualnej) oraz sytuacji zewn? trznej, a zwla – szcza zawartych w niej podniet seksualnych, Liczba і rodzaj podniet stymulujgcych seksualnie, a zwiqzanych z okreslone sytuacjg, podobnie jak ich intensywnosc, s^ okreslone przez doswiadczenie biograficzne czlowieka, a wi? c sg uwarunkowane procesami uczenia si?. Tego rodzaju podniecenie seksualne moze bye „ogolne” (blizej nie okreslone w sensie interakcyjnym), autoerotyezne lub heteroerotyezne. Drugie znaezenie podniecenia seksualnego odnosi si? do konkretnego kontekstu interpersona – Inego. Powstaje ono w zwiqzku z konkretnym partnerem z otoczenia oraz jest ukierunkowane na tego partnera jako na cel, ktory jest upragniony do optymalnego przebiegu cykiu reakcji seksualnych, W tym sensie rozumiane podniecenie seksualne bywa okreslone mianem poz^dania seksualnego. Trzecie znaezenie podniecenia seksualnego odnosi si? do kontekstu intrapersonalnego, w ktorym rol? sytuacji zewn? trznej speiniaj^ wyobrazenia tworeze (fantazje) lub odtworcze (wspomnienie). U ludzi z bogatg wyobraznitj ten typ podniecenia seksualnego moze bye ulubionym sposobem zaspokajania potrzeby seksualnej (z rownoczesnym uprawianiem mas­turbacji), zwlaszcza przy rownoczesnych ubogich kontaktach interpersonalnych. Rozbudowa tego typu fantazji jest jednym z mechanizmow przyczyniajgcych si? do rozwoju dewiaeji seksualnych.

Pobudki wyzwalajqce podniecenie seksualne mogg bye natury wewn? trznej

і zewn? trznej. Pobudki wewn? trzne powstaj^ zwykJe w wyniku narastajqcego stanu napi? cia w organizmie, spowodowanego — oprocztnnych czynnikow — abstynencjii seksualng. Pobudkami zewn? trznymi jakiekolwiek bodzce erotyzujqce z zewn^trz, ktorych stopien erotyzacji jest uzalezniony m. in. od stopnia pobudliwosci seksualnej. Im wi? ksze jest nat? zenie (sita) pop? du seksualnego, tym silniejsze emocje powstajq przy jego zaspokajaniu. W okresie mlodzienczym, gdy sita pop? du seksualnego osi^ga optimum (u m? zczyzny ok. 20 r. z.), uczucie rozkoszy powstajqce przy jego zaspokajaniu jest najsilniejsze. Osi$gni? cie celu, tj. zaspokojenie pop? du seksualnego (u m? zczyzn przejawiaj^ce si? m. in. wytryskiem nasienia), powoduje zahamowanie і wygaszenie pop? du na pewien czas, po czym znowu powstaje stan napi? cia seksualnego przejawiaj^cy si? w potencji seksualnej (jako zdolnosci do reakcji seksualnych) oraz w pobudliwosci seksualnej (jako gotowosci do powstania podnie­cenia seksualnego).