«. Kodeks karny

W polskim kodeksie karnym z 19 kwietnia 1969 r., obowiqzuj^cym od 1 styeznia 1970 r., przest? pstwa seksualne zostaly opisane w niektorych artykulach rozdzialu XXII (art. 168, 169 і 170 k. k.), a takze poswi? cony im zostal caly rozdzial XXIII.

Artykuiy dotyezgee przest? pstw seksualnych zawarte w rozdziale XXII, traktu – jqeym о przest? pstwach przeciwko wolnosci, maj^ brzmienie nast^pujqce:

„Art. 168. § І. Kto przemocq, grozbq bczprawnt} lub podst? pem doprowadza innij osob? do poddania si? czynowi niemjdncmu lub do wykonania takiego czynu, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jczcli sprawca dziaia zc szczcgolnym okrucienstwem atbo dopuszcza si? zgwalcenia dzialajijc wspdlnic z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nic krdlszy od lat 3.

Sciganie nast? puje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 169. Kto dopuszcza si? czynu nierajdnego z osobq pozbawion^ calkowicie lub w znaeznym stopniu zdolnosci rozpoznania znaezenia czynu lab kierowania swym post? powaniem, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 170. § 1. Kto przez naduzyeie stosunku zaleznosci lub wyzyskiwanie krytyeznego polozenia doprowadza inng osob? do poddania si? czynowi nierzqdnemu lub do wykonania takiego czynu, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 micsi? cy do 5 lat.

§ 2. Sciganie nast? puje na wniosek pokrzywdzonego”.

Artykuly kodeksu karnego zabramajq wt§c stosowania w celach seksualnych przemocy, grozby, podst? pu, naduzyda stosunku zaleznosci lub wyzyskania krytycz – nego polozenia; chronic takze ludzi chorych psychicznie lub niedorozwini? tych umyslowo. Przekroczenie tych norm kodeksu karnego narusza podstawowe zasady wspolzycia, a w sferze seksualnej gwalci zasad? partnerstwa.

Artykuly zawarte w rozdziale XXIII k. k. traktujqcym о przest? pstwach przeciwko obyczajnosci maj^ brzmtenie nast^pujqce:

„Art. 173. § 1. Kto rozpowszechnta pistna, druki, fotografic lub innc przcdmioty majtjce charaktcr pornograficzny, podlega karzc pozbawienia wolnosci do lat 2, ograniczenia wolnosci albo grzywny,

§ 2. Tej samcj karze podlega, klo w cclu rozpowszcchnicnia lakie pisma, druki, fotografic lub przcdmioty sporzijdza. przcchowuje, przenosi. przesyla lub przewozi.

Art. 174. § I. Kto naklania inn:} osob? do uprawiania nicrzqdu, podlega karze pozbawicnia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Tcj samcj karze podlega, kto czerpic korzysci majqtkowe z cudzcgo nicrzijdu albo w cclu osi;[gni? cia korzysci maj^tkowcj ulatwia cudzy nierajd.

Art. 175. Kto dopuszcza si? obcowania plciowcgo z krewnym w linii prostcj, bratem lub siostrq albo z osobi* pozostajqcj} w stosunku przysposobicnia, podlega karze pozbawicnia wolnosci od б miesi? cy do lat 5.

Art. 176. Kto dopuszcza si? czynu lubieznego wzg!?dem osoby ponizej lat 15, podlega karze pozbawicnia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 177. Kto dopuszcza si? czynu nicrzqdncgo w obecnosci osoby ponizej lat J5 albo publicznic, podlega karze pozbawicnia wolnosci do roku. ograniczenia wolnosci albo grzywny".

Artykuly rozdzialu XXIII k. k. wymierzone sq przeciwko pornografii, str^ezy – cielstwu, sutenerstwu, kuplerstwu і kazirodztwu (zakaz obejmuje takze osoby pozostaj^ce w stosunku przysposobienia, nte b^dqce z punktu widzenia biologiczne – go najblizszymi krewnymi). Ponadto artykuly te chroniq przed udzialem (czynnym lub biernym) w kontaktach seksualnych dzieci do lat 15 oraz strzeg£| obyczajnosci publicznej.

Niektorzy dewianci seksualni mogq bye karani na podstawie przekroczenia innych artykulow kodeksu karnego chroniqcych inne dobra prawne: sadysci, ktorzy zamordowali swq ofiar?, naruszajti art. 148 k. k.:

„Kto zabija czlowicka, podlega karze pozbawicnia wolnosci na czas nic krotszy od lat 8 albo karze smierci”,

natomiast ci, ktorzy zranili jq, naruszajg art. 155 k. k.:

„Kto:

1) pozbawia czlowicka wzroku, sluchu, mowy, zdoinosci plodzenia albo

2) powodujc innc ci? zkie kalcctwo, ci? zk*| chorob? nieulcczaln^ lub dlugotrwala, chorob? zazwyczaj zagrazajt^c^ zyciu, trwalit chorob? psychiczn^, trwalq caikowitq lub znaezntt niczdolnosc do pracy w zawodzic albo trwalc powaznc zcszpeccnic lub znieksztafcenic ciala, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10”

lub art. 156 k. k.:

„Kto powoduje innc niz okrcslone w art. 155 uszkodzcnic ciala lub rozstroj zdrowia czlowicka, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesi? cy do lat 5":

nekrofile mogtj naruszyc artykul 197 k. k.:

„Kto zlosltwtc przeszkadza pogrzebowi, uroczystosciom lub obrz? dom zalobnym albo zniewaza zwloki, prochy ludzkic lub micjsce spoczynku zmarlcgo, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3”:

fetyszysci mogq pogwalcic art 203 k. k.:

§ I. Kto zabiera w cclu przywlaszczenia cudze шіспіс ruchomc, podlega karze pozbawicnia wolnosci od 6 miesi? cy do lat 5”;

transseksualisci mog^ naruszyc art 265 k. k.:

„§ 1. Kto w cclu uzyeia za autcnlyczny podrabia iub przerabia dokument albo takiego dokumentu jako autentyeznego uzywa, podlega karze pozbawienia wolnosci od б miesi? cy do lat 5",

Kodeks karny wykazuje duzt| liberalnosc wobec dewiaeji seksualnych (z wyj^t – kiem kazirodztwa, pedofilii і ekshibicjonizmu), nie poddaj^c ich jakiejkolwiek represji karnej, chyba ze w trakeie uprawiania praktyk seksualnych dewianci naruszti inne przepisy prawa karnego, za со odpowiadajq na zasadach ogolnych, jak wszyscy inni sprawey (np. gdy fetyszysta dokona kradziezy).