1. Rewolucja seksualna

Terminem „rewolucja seksualna” potocznie okresla si? caloksztalt prze – mian obyczajowych, a szczegolnie obyczajow seksualnych, zapocz^tkowanych w latach pi? cdziesi£|tych XX w. і trwajgcych do dzisiejszego dnia w kr? gu kultury europejskiej і amerykanskiej. Przemiany dotycz^ przede wszystkim ilosciowych wyznacznikow praktyk і zachowan seksualnych, ktore mialy miejsce uprzednio, oraz jawnosci, z jakq si? о nich mowi. Wbrew powlerzchownym ocenom przemiany te wiodj| raczej do wzrostu fascynacji osobowosciq partnera niz do fetyszyzacji jego plci; zmniejsza si? wi? c znaczenie seksualnosci w stosunkach mi? dzyludzkich mimo jawnosci і swobody, z jakimi si? porusza problemy seksualne w literaturze, filmie, srodkach masowego przekazu Up, Wedlug McLuhana (1951) w coraz wi? kszym stopniu osobowosc czlowieka, a nie jego plec, odgrywa rol? w zwi^zkach partners – kich.

W rewolucji seksualnej mozna wyroznic cztery rownolegle, choc przeciwstawne tendencje, przy czym trudno przewidziec, ktora z nich b? dzie dominowac w przy – szlosci (Starczewska, 1975). to: 1) obnizanie si? sily і znaczenia wi? zi mi? dzyludz – kich rozwijajqcych si? і swiadomie ksztaltowanych na podlozu milosci na rzecz wzajemnego traktowania si? m? zczyzn і kobiet w kategoriach jedynie obiektow seksualnych; 2) brutalizacja stereotypowego wzoru „milosci zdobywczej”; zastqpie- nie idealu uwodziciela typu Don Juana przez ideal brutala і sadysty; 3) eliminacja milosci romantycznej; 4) oparcie partnerstwa seksualnego na zasadach rownosci і przyjazni.