Mechanizm uezenia si? wyjasnia si? obecnie w kategoriach psychologicz – nych і biologicznych, a zwlaszcza neurofizjologicznych і neurobiochemicznych. Mechanizmy uezenia si? lez^ce u podioza reakcji і zachowan seksualnych nie sjj. jednak nalezycie doceniane nawet w odniesieniu do wyzwalania orgazmu.

Orgazm kobiety nie jest prostq funkcjq nat? zenia podniecenia seksualnego, lecz m. in. wynikiem funkejonowania mechanizmu spustowego, ktory moze bye wyuezo – ny. Mechanizm ten u wielu kobiet polega na dowolnych skurczach mi? sni otaezaja – cych pochw?. Sam niezwykly kontekst sytuacyjny, stwarzaj^cy warunki do maksy – malnie silnego podniecenia seksualnego, nie wyzwala automatyeznie orgazmu, jesli nie zostanie uruchomiony dowolnie sterowany, wyuezony mechanizm spuslowy. W tym sensie wyzwolenie orgazmu u kobiety jest podobpe do kontrolowanego orgazmu u doswiadezonego m? zczyzny.

Orgazm m? zczyzny nie jest nieuchronnie zwiqzany z wytryskiem nasienia. U niektorych m? zczyzn majqcych odpowiednie predyspozycje w wyniku uezenia si? moze dochodzic do przezycia przypominaj^cego orgazm bez wytrysku; orgazm taki moze bye nawet przezywany wielokrotnie. M? zczyzna osiqga wowczas satysfakcj? і redukcj? napi? cia seksualnego wskutek wyezerpania emocjonalnego, mimo braku wytrysku.’W tym sensie przebieg wielokrotnego orgazmu bez wytrysku u m? zczyzn jest podobny do wielokrotnego orgazmu spotykanego ц niektorych kobiet.