Wedlug Bancrofta (1971) na podstawie pomiaru erekcji pnjcia mozna okreslic sil? reakcji organizmu na bodziec seksualny. Jednakze towarzyszqce erekcji ogolne podniecenie nie pozwala si? mierzyc w ten wlasnie sposob, bowiem jego zmiany mog£| bye wprawdzie mierzone za pomoc^ wielu metod psychofizjologicz – nych, lecz pomiary te nie wykazuj^ poziomu komponentu seksualnego stanu podniecenia. Operacjonalnie mozna definiowac podniecenie seksualne jako miesza – nin? podniecenia ogolnego і reakcji specyficznie seksualnej. Po przyj? ciu tego stwierdzenia nalezy jednak d^zyc do mierzenia podniecenia seksualnego w dwojaki sposob: poprzez mierzenie komponentu ogolnego stanu podniecenia oraz mierzenie komponentu specyficznie seksualnego. Trzeba przy tym pami? tac, ze: 1) erekeja odezuwana jako reakeja seksualna moze bye rowniez wywolana przez bodzee nieseksualne; na ogol mierzenie erekcji dostareza godnych zaufania danych dotycz^- cych zainteresowan seksualnych okreslonq podnietq. (w warunkach prawidlowych oraz z zastrzezeniem, ze erekeja jest na tyle silna, iz jest odczuwalna przez m? zczyzn?); 2) wartosc pomiaru erekcji w odniesieniu do konkretnego zachowania seksualnego iub nastawien do seksualnosci jest niewielka, jednakze pomiar ten1 moze bye pomoeny w ustaleniu prefereneji seksualnych; 3) sila wymowy zmian erekcji w przebiegu leczenia zalezy od jej znaezenia dla zmodyfikowanego przez leczenie zachowania. Nie mozna jednak wychodzic z zalozenia, ze zmiany erekcji sq odzwierciedleniem zmian w nastawieniu lub zachowaniu seksualnym.

Struktury sterujqce erekejami a znajdujqce si? w podwzgorzu pozostaj^ w scis – iych zwiqzkach anatomicznych і czynnosciowych ze strukturami, ktore sterujg wszelkimi innymi funkejami wegetatywnymi. Metody warunkowania mog^ dopro – wadzic do zmian w cz? stotliwosci akcji serca, perystaltyce, wydzielaniu moczu і innych, z czego wynika, ze reakcje wegetatywne mogq w pewnym stopniu podlegac woli czlowieka. Henson і Rubin (1971), powolujqc si? na doswiadezenie Lawsa і Rubina, stwierdzili, ze erekcje рщсіа u zdrowych m? zczyzn mog^ bye do pewnego stopnia dowolnie kontrolowane. Dotyczy to wi? c reakcji wegetatywnej, ktor^ na ogol uwaza si? za nie podlegajqc^ wplywom woli. Badani (wyselekcjonowani) m? zczyzni mogli wywolywac u siebie erekej? bez doplywu podniet erotycznych oraz tlumic jq przy istnieniu tych bodzeow. Erekej? osi^gali wskutek wyobrazen erotycznych, natomiast hamowanie erekcji poprzez koncentracj? uwagi na podnietach nieseksualnych. Niektorzy m? zczyzni potrafili nawet hamowac erekej? bez koncentracji uwagi na podnietach nieseksualnych. Dowolne zahamowanie erekcji przy koncentracji uwagi na tresci podniety seksualnej dowodzi, ze reakeja wegetatywna zawiadujqca erekcji prqcia moze bye przynajmniej cz? sciowo modyfikowana za pomoeg woli.

Erekeja рщсіа moze si? pojawic jako zjawisko zast? pcze w odniesieniu do innych dzialan. Halverson (1940) wykazal, ze u niemowlgt ptci m? skiej moze si? pojawic erekeja pr^cia po zabraniu im flaszki z pokarmem w czasie ssania. Wedlug Woiffa (1965) erekcje u niemowl^t mogq wyst? powac w miejsce innych autonomicz – nych lub motorycznych rozladowan. U dziecka z uszkodzonym mozgiem І priapiz – mem erekeja znikala, gdy bylo ono trzymane na r? ku І karmione.

Kinsey і jego wspolpracownicy (1948) stwierdzili, ze wiele bodzeow nieerotycz – nych, takich jak sluchanie hymnu narodowego, spojrzenie na wlasne wydrukowane nazwisko Up,, moze wywolac erekej? u mtodych chlopcow.

Hastings (1963) wykazal, ze erekcje poranne nie 33 wynikiem czysto mechanicz – nego wplywu wypelnionego p? cherza (w ci^gu dnia pelny p? cherz nie wywoluje takich reakcji), lecz stanowi^ wskaznik istniejqcego potencjalnie pop? du seksualnego lub przejawem biorytmu seksualnego.

Wszelkie te dane odnosz^ si? rowniez do erekcji lechtaczki u kobiety.

Schnabl (Abnorme Sexualitiit, 1974) podkreslil, ze fallus jest warunkiem odbycia spolkowania. W swiadomosd m? zczyzny stal si? on symbolem m? skosci, ktorq wieiu m? zczyzn mierzy wielkosciEt І zdolnosciq pnjcia do erekcji. Przecenianie fallusa jako miary m? skosci oraz zdolnosci do zaspokojenia seksualnego kobiety przyezynia si? w duzym stopniu do patogenezy zaburzen erekcji u m? zczyzn.