Zwi^zek orgazmu z jego biologicznym celem u m? zczyzny, tj. z wytrys- kiem nasienia, moze ulegac rozpadowi. U m? zczyzn cierpigcych na nerwicowe zaburzenia seksualne moze si? pojawiac wytrysk nasienia bez przezycia pelnego orgazmu. Rzadziej zdarza si? przezycie orgazmu bez wyst^pienia wytrysku nasienia.

W warunkach prawidiowych u m? zczyzny w czasie orgazmu dochodzi do wytrysku nasienia. Wytrysk zostaje wywolany wskutek dzialania bodzeow pocho- dz^cych z kory mozgowej, lecz moze bye rowniez wynikiem prostego odruchu. Jego przebieg ma zwykle dwa stadia. W I stadium nast? puje wytrysk nasienia z gruezofow plciowych dodatkowych do cewki moczowej, znajduj^cej si? w obr? bie gruezolu krokowego. W II stadium nast? puje wytrysni? cie nasienia z cewki moczowej w obr? bie gruezolu krokowego poprzez cewk? moczow^ znajdujgctj si? w obr? bie czlonka і na zewnqtrz z ujscia cewki moczowej.

Masters І Johnson (1966) zaobserwowali, ze u wielu m? zczyzn tuz przed orgazmem mimowolnie wydala si? z ujscia cewki moczowej pewna ilosc wydzieltny maj^cej charakter mukotdu, w ktorej znajduj^ si? aktywne, ruchome plemniki. Hose wydzieliny zwykle jest ograniezona do 2-3 kropli, lecz moze bye jej 0,5 do 1 ml. Niestety, nie udalo si? ustalic zwlgzku mi? dzy przedorgazmow^ wydzieling a obj? to – sci^ t zawartosck| nasienia lub tez stopniem plodnosci ocenianym na podstawie analizy nasienia. Warto jednak zwrocic uwag? na to, w jakim stopniu duza ilosc aktywnych plemnikow w przedorgazmowej wydzielinie moze stwarzac zagrozenie nie zamierzonego zaplodnienia w tych przypadkach, gdy nie doszlo do wytrysku nasienia do pochwy.

Duze znaezenie ma wytlumaczenie fizjologicznego podloza orgazmu u m? z – czyzn. Jak wiadomo, do dzisiejszego dnia istnieje mniemanie, ze m? zczyzna przezywa orgazm na kilka sekund przed pojawieniem si? wytrysku nasienia, a wi? c przy praktykowaniu stosunku przerywanego moze on przezyc orgazm, a dopiero potem usunqc czlonek z pochwy і dokonac wytrysku poza jej obr? bem. Badania udowodnily jednak bl? dnosc tych pogl^dow oraz wyjasnily mechanizm powstawania w tych przypadkach zaburzen przezywania orgazmu u m? zczyzn.

Odczucie orgazmu, a dokladniej mowi^c pocz^tku orgazmu, istotnie pojawia

si? u m? zczyzn na 2 – 4 sekundy przed wytryskiem pierwszych porcjf nasienia z cewki moczowej. Pojawia si? ono w czasie I stadium wytrysku nasienia, w ktorym nast? puje wyparcie nasienia z kurcz<|cych si? narz^dow rozrodczych dodatkowych (nasieniowody, p? chrzyki nasienne, gruczol krokowy) do kroczowego odcinka cewki moczowej. W tym czasie m? zczyzna, odczuwaj^c rozkosz seksualntj, czuje rownocze – snie nadchodzqcy wytrysk І nie moze go juz diuzej odwlekac lub w jakikolwiek inny sposob kontrolowac. Subiektywne uczucie nieuniknionego wytrysku powstaje na skutek 2-3-krotnego rozciqgni? cia opuszki cewki przez przedostajqce si? don nasienie. W II stadium wytrysku nasienia dochodzi do jego przesuwania si? do cewki kroczowej przez segment bloniasty і prqciowy cewki az do jej ujscia. Progresja nasienia przez calq. dlugosc. cewki moczowej odbywa si? pod wpiywem ucisku wywieranego па пщ przez mi? snie krocza (m. bulbo – і ischiocavernosus) oraz przez zwieracz cewki. Opuszka cewki rowniez kurczy si? regularnie, spelniaj^c rol? pomocniczrj. w mechanizmie wypychajjicym nasienie w kierunku ujscia cewki moczowej. Pierwsze 2-3 skurcze wytryskowe cewki prqcia wyrzucajtj nasienie pod tak duzym cisnieniem, ze moze ono wytryskac na odleglosc 30-60 cm lub nawet dalej, gdy penis nie tkwi w pochwie. W czasie II stadium wytrysku odczucia subiektywne orgazmu (nadal trwajtjcego) mozna podzielic na 2 fazy. W pierwszej fazie odczucia zwi^zane sq z regularnie powracaj^cymi skurczami zwieracza cewki, wypychajqcymi pod cisnieniem nasienie na zewnqtrz. Odczucia rozkoszy st}. przy tym najwi? ksze w momencie pierwszych 2 – 3 skurczow wypychajqcych nasienie na duzq odleglosc. Nat? zenie odczuc maleje w miar? nast? pnie pojawiajqcych si? slabszych skurczow wypychajqcych nasienie na malg odleglosc lub tez powodujqcych st|czenie si? nasienia z ujscia cewki moczowej. W drugiej fazie odczucia rozkoszy zwiqzane sq z obj? tosct4 wypychanego nasienia. Im wi? ksza jest obj? tosc wypychanego nasienia (zwifjzana np. z dlugotrwalym okresem abstynencji seksualnej), tym silniejsze jest odczucie rozkoszy seksualnej. Gdy obj? tosc nasienia jest niewielka, np. przy wytryskach powtarzanych w krotkich odst? pach czasu, rozkosz seksuatna odpowie – dnio do tego obniza si? (u kobiet wzor reakcjj orgastycznych ma inny przebieg, kobtety bowiem, zapytywane о nat? zcnie rozkoszy po wielokrotnych orgazmach, okreslaly drugi lub trzeci z kolei orgazm jako dajqcy im najwi? ksz$ rozkosz, u m? zczyzn zas drugi lub trzeci orgazm powodowal coraz slabszq rozkosz, natomiast pierwszy zawsze byl okreslany jako najsilniejszy). Warto podkreslic, ze pierwsza faza odczuc rozkoszy (skurczowa) і druga faza odczuc (obj? tosc nasienia) Цсгг^ si? z sobt| і przechodzq jedna w drugq, a ponadto l{|cz$ si? one z I stadium wytrysku, w ktorym zapocz^tkowane zostaje przezycie orgazmu.

Wynika z tego, ze m? zczyzna nie przezywa orgazmu na 2-4 sekundy przed wytryskiem nasienia, lecz w tym czasie zaledwie zostaje rozpocz? te przezywanie orgazmu, ktore trwa przez wszystkie stadia і fazy wytrysku nasienia, aczkolwiek nat? zenie jego maleje w miar? slabni? cia sily skurczow mi? sni wypychajgcych nasienie. Wszelkie zmiany w stymulacji seksualnej w przebiegu orgazmu, np. praktykowanie stosunku przerywanego, odbijajii si? niekorzystnie na odczuciu nat? zenia rozkoszy seksualnej і powodujt| jej obnizenie. U wielu m? zczyzn widocz – nym objawem zaburzen orgazmu і obnizenia si? poziomu odczucia rozkoszy z nim zwi^zanej, b? d^cym nast? pstwem dlugotrwalego praktykowania stosunku przerywa-
nego lub innych negatywnych wplywow na przebieg stosunku, jest zmniejszenie si? cisnienia, pod ktorym nasienie wytryskuje z cewki moczowej. W wyraznych uszkodzeniach odczuc rozkoszy spotyka si? nawet sqczenie si? nasienia z ujscia cewki moczowej zamiast jego wytryskania.