Intensywnosc powstajqcych pobudzen emocjonalno-seksualnych zalezy od sily і rodzaju dzialaj^cego bodzea, od cz? stotliwosci jego dzialania oraz od fizjologicznego stanu organizmu, na ktory bodziec dziafa.

Pobudzenie seksuaine powstaje tym silniejsze, im silniejszy jest bodziec seksual­ny, a jego rodzaj najbardziej odpowiada upodobaniom seksualnym czlowieka, czyli tzw. szyfrom seksualnym.

Sila napi? cia pobudzenia seksualnego zalezy od cz? stot! iwosci kontaktow seksualnych. Jesli bodzee seksuaine doprowadzaj^ce do pelnych wyladowah seksual­nych dzialajq zbyt cz? sto, tj. w krotkich odst? pach czasu, to nast? puje spadek zainteresowania nimi oraz obnizenie si? poziomu nat? zenia powstalej reakcji seksualnej lub calkowite jej wygaszenie. Zapowiedz pierwszego kontaktu seksualne­go і jego sygnal wyzwalaj^ bardzo duz^ reakcj? emocjonalno-seksualnq., zwlaszcza wtedy, gdy przez dluzszy czas nie bylo zaspokojenia seksualnego. Jesli jednak po tym pierwszym kontakeie seksualnym dochodzi do nast? pnych kontaktow w krot­kich odst? pach czasu, to zainteresowanie nimi zmniejsza si?, a rownoczesnie maleje nat? zenie reakcji emocjonalno-seksualnych. Nie jest to stan pelnego nasycenia

і zaspokojenia seksuaJnego, bo jednak do pobudzenia seksualnego dochodzi і do( kontaktu rowniez (gdyby nastqpilo peine nasycenie seksualne, nie byloby w ogolei kontaktu seksualnego ani tez nie powstawaloby zadne pobudzenie seksualne)^! Nat? zenie reakcji emocjonalno-seksualnych wzmaga si? natomiast w miar? przedlu – zania si? okresu mi? dzy dziataniem bodzcow seksualnych. |

Stan fizjologiczny organizmu ma zasadnicze znaczenie dla nat? zenia reakcji; emocjonalno-seksualnych. Inaczej reaguje na bodziec seksualny organizm mlody; о duzych potrzebach seksuainych (duze nat? zenie reakcji emocjonalno-seksualnych)*: a inaczej organizm w wieku przedstarczym lub starczym, majqcy te potrzeby przewaznie obnizone; inaczej reaguje czlowiek о bogatym doswiadczeniu seksualy nym a inaczej ten, kto go nie ma w ogoie (lub ma doswiadczenia seksualne negatywne); inaczej wreszcie reaguje czlowiek regularnie zaspokajajqcy potrzeby seksualne, a inaczej ten, kto czyni to rzadko і nieregularnie (nat? zenie emocji w tym, ostatnim przypadku jest zwykle wi? ksze).