Zgodnie z modelem ekologicznym (Imielinski, 1979) przejawy seksualno­sci S3 wektorem procesow uczenia si? oraz caloksztaltu procesow biofizjologicznych zachodzqcych w organizmie. Z modelu tego wynika, ze nie tylko tresci zachowania seksualnego, lecz takze motywacja і apetencja seksualna sq uzaleznione od czynni – kow biologicznych, psychospolecznych і kulturowych. Oprocz roznych sposobow uczenia si? (identyfikacja, nasladownictwo, proces warunkowania, imprinting і in.) na powstanie roznych tresci reakcji і zachowari seksualnych wplywa caloksztalt osobowosci czlowieka, a zwlaszcza stopieri jej rozwoju і dojrzalosci (integracja mechanizmow osobowosciowych, poziom samooceny, schematy poznawcze ksztal – tuj^ce orientacj? w otoczeniu, mechanizmy kontroine і in.). Duz$ rol? odgrywa tez proces internaiizacji norm, pogl^dow і sposobow zachowania, ktore w zyciu ontogenetycznym sq wprawdzie nabyte і przej? te z otoczenia, lecz z biegiem czasu zatraca si? swiadomosc ich genezy, wobec czego se* uwazane za wlasne.