U m? zczyzn reakcje poza narzqdami plciowymi w czasie cyklu reakcji seksualnych przedstawiaj^ si? nast? pujqco (Masters і Johnson, 1966).

W fazie podniecenia pojawia si? erekcja brodawki sutkowej, ktora jednak jest nierownomierna і niestala — czasem moze si? ona pojawiac dopiero w fazie plateau. Wyst? puje wzrost napi? cia mi? sni zaleznych od woli oraz pewna aktywnosc mi? sni niezaleznych od wo! i (cz? sciowe uniesienie jiider, napi? cie mi? sni brzucha oraz mi? dzyzebrowych). T? tno wzrasta wprost proporcjonalnie do napi? cia seksualnego, a niezaleznie od techniki stymulacji. Cisnienie krwi wzrasta odpowiednio do stopnia podniecenia seksualnego.

W fazie plateau narasta erekcja brodawki sutkowej oraz jej nabrzmienie. Na skorze pojawia si? plamkowo-grudkowe zarumienienie, poczqtkowo w okolicy nadbrzusza, a potem rozprzestrzeniaj^ce si? na przednig. scian? klatki piersiowej, kark, twarz, czoio; cz? sto rowniez na ramiona І przedramiona. Nast? puje dalszy wzrost napi? cia mi? sni zaleznych od woli і mimowolnych; pojawiaj^ si? polspastycz – ne skureze mi? sni twarzy, brzucha і mi? dzyzebrowych. W zakresie odbytnicy nast? puje zalezny od woli skurez mi? snia zwieraeza, ktory jednak nie jest objawem stalym. Pod koniec fazy plateau pojawia si? hiperwentylacja (przyspieszone oddy- chanie). Tachykardia (przyspieszone bicie serca) wynosi 100- 175 uderzen na minut?. Cisnienie skuiczowe krwi wzrasta о 20- 80 mmHg, a cisnienie rozkurczowe о 10 – 40 mmHg,

W fazie orgazmu na skorze pojawia si? wyrazny rumieniec; jego rozleglosc і intensywnosc jest wprost proporcjonalna do intensywnosci orgazmu. Nast? puje utrata kontroli woli nad napi? cicm mi? sni; pojawiajij si? mimowolne skureze roznych grup mi? sniowych. Wyst? puje tez mimowolny skurez zwieraeza odbytu z 0,8 sek. przerwami. Tempo oddechu wzrasta do 40/min.; intensywnosc і czas trwania oddechu sq wskaznikami stopnia napi? cia seksualnego. Tachykardia osiqga przeci? tne wartosci 110-180 uderzen na minut?. Cisnienie skurezowe krwi wzrasta о 40-100 mmHg, a cisnienie rozkurczowe о 20-50 mmHg.

W fazie ust? powania podniecenia dochodzi do inwolueji erekcji brodawki

132. Wycinki z elektroencefalogramu zarejestrowanego w czasie cyklu reakcji sckstialnych czlowieka. Cz? slot! iwosc oraz wysokosc zalamkow І fal wyraza sil? prgdow czynnos – ciowych mozgu; w fazie podmcccnia — gorny rzqd, orgazmu — srodkowy rzqd і od – prfzenia – dolny rzqd (wg Fromme’a, 1966)

Reakcje рога narzqdami piciowynri

133. Wycinki z clektrokardiogramu zarejestrowanego w czasie cyklu reakcji sckstmlnych czlowieka. Czestotliwosc oraz wysokosc zalamkow І fal wyraza stl? prqdow czynnos – ciowycii scrca: w fazie podniecenia – gorny rz;|d, orgazmu — srodkowy rzqd і odpr? ze – nia – dolny rzijd (wg. A. Fromme’a, 1966)

sutkowej (ktora moze trwac dose dingo) oraz do szybkiego zanikania rumienca w odwrotnej koiejnosci jego pojawiania si?. Napi? cie mi? sni rzadko utrzymuje si? dluzej niz 5 mirnit, lecz nie ust? puje tak szybko jak przekrwienie. Pojawia si? mimowoina reakeja pocenia si?, ktora jest zwykle ograniezona do dloni і stop;

reakcja ta nie jest stala. Wraca do normy rytm serca І oddychania oraz cisnienie t? tnicze krwi.

U kobiet reakcje poza ftarzgdami piciowymi w czasie су kin reakcji seksualnych przedstawiajg si? nast? pujgco (Masters і-Johnson, 1966).

W fazie podniecenia pierwszg reakcja fizjologicznq jest erekcja brodawek sutkowych spowodowana skurczem ich wiokien mi? sniowych. Pojawia si? ona w obu piersiach, lecz niekoniecznie w tym samym czasie. Rysunek naczyniowy {powstajqcy wskutek ich rozszerzania) staje si? coraz bardziej widoczny. Czasem rozcigga si? on na przyiegajgce do piersi okolice klatki piersiowej. Piersi powi? kszajg swoje wymiary о 20 – 25% pierwotnej obj? tosci, со jest wynikiem zwi? kszonego ich ukrwienia. Pojawia si? plamkowo-grudkowy rumieniec, poczgtkowo w okoiicy nadbrzusza, a potem rozprzestrzeniajgcy si? szybko na piersi. Wzrasta napi? cie mi? sni zaleznych od woli oraz pojawia si? pewna aktywnosc mi? sni mimowoinych (rozszerzenie scian pochwy, napi? cie mi? sni brzucha і mi? dzyzebrowych), a takze przyspieszenie akcji serca oraz wzrost cisnienia t? tniczego krwi; zmiany te sg wprost proporcjonalne do stopnia podniecenia seksualnego.

W fazie plateau dochodzi do daiszego nabrzmiewania brodawek sutkowych І ich otoczek, a takze do daiszego wzrostu obj? tosci piersi. Na klatce piersiowej pojawia si? rozowa pstrokacizna, ktora rozprzestrzenia si? і w koncowej fazie upodabnia si? do wyglgdu skory przypominajgcego stadium odry. Pstrokacizna ta rozprzestrzenia si? na brzuch, barki, a nawet az do zgi? c lokciowvch konczyn gornych. Nadal wzrasta napi? cie mi? sni zaleznych od woli і mimowoinych; pojawiajg si? polspastyczne skurcze mi? sni twarzy, brzucha і mi’?dzyzebrowych. W zakresie odbytnicy pojawiajq. si? zalezne od woli skurcze jej zwieracza (objaw niestaly). W koncowej fazie plateau wzrasta liczba oddechow na minut?. Tachykar – dia osigga wartosci przeci? tne 100-175 uderzen na minut?. Cisnienie skurczowe krwi wzrasta о 20-60 mmHg, a cisnienie rozkurczowe о 10-20 mmHg.

W fazie orgazmu wszystkie te zmiany uwidaczniajq si? najwyrazniej. Warto zaznaczyc, ze jesli reakcje fizjologiczne u kobiety rozwijajg si? zgodnie z tym opisem, to moze ona osiggngc orgazm nawet bardziej intensywny niz m? zczyzna. Rozleglosc і intensywnosc rumienca skornego jest wprost proporcjonalna do intensywnosci

134. Подпись: wzrosl wymiarow stan niepobudzony podnlscenfa faza plateau faza odpnjzenla і orgazmu Zmiany w sulkach w cykiu reakcji seksualnych kobiety (wg. Mastersa і Johnson, 1975)

orgazmu. Zanika kontrola woli nad mi? sniami І pojawiajq si? mimowolne skurcze roznych grup mi? sniowych. Mimowolne skurcze zwieraczy odbytnicy wyst? pujq rownolegle ze skurczami platformy orgazmowej, Tempo oddychania wzrasta do 40/min.; jego intensywnosc і czas trwania sq wskaznikami stopnia napi? cia seksual – nego. Tachykardia osiqga przeci? tne wartosci 110-180 uderzen na minut? lub wi? cej. Wi? ksza liczba t? tna odzwierciedla wi? cej zmian w intensywnosci orgazmu u kobiety niz u m? zczyzny. Cisnienie skurczowe krwi wzrasta о 30-80 mmHg, a cisnienie rozkurczowe о 20-40 mmHg.

W fazie ust? powania podniecenia, zwiaszcza u kobiet, ktore przezyly bardzo /( siiny orgazm, nast? puje 1-2 minutowy sen (uprzednio „sen poorgazmowy” trakto – ‘ wany by! jako objaw charakterystyczny tylko dla m? zczyzn). Pojawia si? szybka ;; detumescencja otoczek brodawek oraz inwolucja erekcji brodawek. Rysunek naczy- j niowy oraz obj? tosc piersi wracajq do normy w tempie wolniejszym. Rumieniec 1 skorny znika szybko w odwrotnej kolejnosci ppjawiania si?. Napi? cie mi? sni ust? puje w ciqgu ok. 5 minut. Pojawia si? reakcja perspiracji (pocenie si?) szeroko ■ rozprzestrzeniona; nie jest ona rownolegla do stopnia fizycznej aktywnosci. Wraca ‘ do normy rytm serca і oddechu oraz cisnienie t? tnicze krwi.