U m? zczyzn w czasie cyklu reakcji seksuainych zachodzq — wedlug Mastersa і Johnson (1966) — nast? pujqce reakcje w narzqdach plciowych.

W fazie podniecenia pojawia si? erekcja czlonka, ktora moze si? cz? sciowo zmniejszac, a nast? pnie znowu wzrastac w czasie przedluzania si? fazy lub tez moze bye oslabiona albo ust? powac po zastosowaniu stymulacji aseksualnej. Dochodzi do napi? cia і zgrubienia powloki moszny oraz do splaszczenia і uniesienia worka mosznowego. W zakresie jqder nast? puje cz? sciowe ich uniesienie w kierunku _>| krocza, spowodowane przez skrocenie si? powrozka nasiennego. W gruczolach Cowpera oraz narzqdach wtornych nie obserwuje si? zadnych zmian.

W fazie plateau nast? puje wzrost obwodu czlonka przy kraw? dzi zof? dzi oraz zmiana jej koloru. Dochodzi tez do powi? kszenia si? jqder о 50% w stosunku do stanu sprzed okresu stymulacji oraz do uniesienia ich na wysokosc tuz obok krocza (peine uniesienie jqder jest charakterystyczne dla bezposrednio nast? pujqcej ejakula- cji). W gruczolach Cowpera nast? puje prawdopodobnie wydzielenie 2-3 kropli plynu sluzowatego, b? dqcego jak gdyby preejakulacjq. Czas ich wydzielania jest taki sam jak wydzielania z gruezolow Bartholina u kobiety; w plynie tym obserwuje si? aktywne plemniki. Moszna nie wykazuje specyficznych zmian, a narzqdy wtorne nie wykazujq zadnych zmian.

W fazie orgazmu pojawiajq si? wypierajqce skureze wzdluz calej dlugosci cewki moczowej czlonka. Skureze te nast? pujq z 0,8 sek. przerwami, a po 3-4 pierwszych I skurczach obniza si? cz? stotliwosc І sila wypierania. Mniejsze skureze sq kontynuo – , j wane przez kilka sekund. Pojawiajq si? skureze narzqdow wtornych, ktore powodujq і! odczucie nieuniknionej ejakulacji oraz iniejujq proces ejakulacji. W zakresie moszny і jqder nie rejestruje si? specyficznych reakcji, a w zakresie gruezolow Cowpera me і stwierdza si? zadnych reakcji. I

W fazie ust? powania podniecenia pojawia si? detumescencja czlonka przebie – ! gajqca w dwoch stadiach: 1) szybki zanik przekrwienia czlonka zmniejsza go K–

Reakcje w zakresie narzqdow pldawych

Подпись: uniesienie efekt- techtaczkl napl^ciaПодпись: gj platlomra orgazmowaReakcje w zakresie narzqdow pldawychПодпись: skureze macicyПодпись:Reakcje w zakresie narzqdow pldawych

~ uniesienie maclcy

. labia minora (wzrost rozmlarbw, skOra „seksualna")

$ /skureze zwieraeza

__________ rectum /

skureze plaiformy orgazmowej ‘s^/ab/a minora labia majorn /

131. Reakcje w zakresie narzqdow pldawychMiednica kobiety (wg Mastersa і John­son, 1975): A — normalna budowa anatomi- czna — przekroj poprzeezny; В — Гага pod­niecenia; C — faza plateau; D — faza orgaz – rau; E — Гага ust? powania podniecenia

1-1,5 raza, 2) powolna inwolucja do stanu normalnego jest pjrocesem bardziej dhigotrwalym. Wyst? puje szybki zanik przekrwienia і napi? cia moszny oraz ponow – na pojawienie si? fald jej powlok; proces ten moze bye dose dhigotrwaly. Nast? puje zmniejszenie si? obj? tosci j^der, spowodowane ustqpieniem przekrwienia, oraz peine ich opuszczenie do rozfuznionej moszny, Proces ten moze przebiegac szybko lub powoli w zaleznosci od dlugosci tnwolucyjnej fazy plateau. W gruczolach Cowpera і narzqdach wtornych zmian nie rejestruje si?.

U kobiet w czasie cyklu reakcji seksuainych zachodz^ — wediug Mastersa і Johnson (1966) — nast? pujj|ce zmiany w narzqdach plciowych.

W fazie podniecenia dochodzi do nabrzmiewania zol? dzi lechtaczki і do przekrwienia biernego zwi? kszajqcego srednic? trzomi lechtaczki. W 10-30 sekund od poczfpkn stymulacji pojawia si? sluz pochwowy, pochwa poszerza si? І rozei^ga oraz zmienia si? kolor jej scian z normalnego purpurowoczerwonego na ciemniejszy, со jest zwiqzane z istnieniem przekrwienia biernego. W ulozeniu przednim nast? puje cz? sciowe uniesienie si? macicy oraz zwi? kszenie si? pobudliwosci jej trzonu. U nierodki dochodzi do splaszczenia si?, oddzielenia і uniesienia przednio-bocznego warg wi? kszych od ujscia pochwy. U wielorodki powstaje przekrwienie zwi? kszajqce srednic? warg wi? kszych oraz nieznaezne ich boczne poruszenie si? od linii srodkowej. Powstajqce zgrubienie і rozci^gni? cie warg mniejszych rozciqga pochw? ok. 1 cm. W gruczolach Bartholina zmian nie rejestruje si?.

W fazie plateau zolqdz і trzon lechtaczki oddaiajg si? od normalnej pozycji zwisajgcej і przylegajg do przedniej sciany spojenia lonowego; nast? puje zbiizenie si? ich do tej sciany. Dochodzi do rozwoju platformy orgazmowej2 w 1/3 zewn? trznej cz? sci pochwy, Mactca w pelni unosi si? w kierunku czlonka; uniesienie szyjki poci^ga za sobq napi? cie srodkowych scian pochwy. Nast? puje dalszy wzrost pobudliwosci trzonu macicy. U nierodki wargi wi? ksze stajq si? obrz? k!e wskutek przekrwienia krwig гуіпц — zwlaszcza przy przedluzaniu si? tej fazy. U wielorodki dochodzi do dalszego przekrwienia warg wi? kszych doprowadzajqcego do ich nabrzmiewania; stopien nabrzmienia zalezy od ich zylakowatosci. Wargi mniejsze zmieniajq kolor z zywoczcrwonego na kolor ciemnego wina; reakeja ta jest charakterystyczna dla bezposrednio po niej nast? puj^cego orgazmu. Gruczoly Bartholina wydzielajtj. 1-2 kropli wydzieliny sluzowatej powodujqcej sliskosc ujscia pochwy przy dlugo trwaj«|cym spolkowaniu.

W fazie orgazmu pojawiaj?| si? skureze platformy orgazmowej z 0,8 sek. przerwami, powracajqce 5-12 razy. Po pierwszych 3-6 skurczach przerwy mi? dzy nimi wydluzajq si?, a ich sila maleje. Pojawiajq. si? skureze trzonu macicy, rozpoczynajqce si? w dnie, post? puj^ce poprzez cz? sc sredniq az do partii najniz – szyeh. Cz? stoscskurczowjest proporcjonalna do intensywnosci orgazmu. U wieloro­dki dochodzi do wzrostu rozmiarow macicy о ok,50%. W zakresie lechtaczki, warg wi? kszych, warg mniejszych oraz gruezolow Bartholina nie rejestruje si? zadnych zmian. [3]

W fazie ust? powania podniecenia lechtaczka w ciqgu 5-10 sekund wraca do normalnej pozycji po ustaniu skurczow zwi^zanych z orgazmem. Zmniejszanie si? nabrzmienia і ust? powanie przekrwienia zachodz^ powoli. Nast? puje gwaltow – na detumescencja platformy orgazmowej, zwiotczenie scian pochwy oraz ich powrot do normalnego koloru; proces ten moze trwac 5-10 minut Dochodzi do szero – kiego rozwarcia zewn? trznego ujscia szyjki macicy, trwajqcego 20-30 minut. Uniesiona macica powraca do swej poprzedniej pozycji sprzed okresu rozpocz? cia stymulacji, tj. w obr? b miednicy. Nast? puje tez opuszczenie si? szyjki macicy w kierunku rezerwuaru nasienia. U nierodki wargi wi? ksze wracajq do pierwotnej grubosci і pozycji w linii srodkowej. XJ wielorodki zachodzi inwolucja przekrwienia warg. W zakresie warg mniejszych nast? puje w ckjgu 10-15 sekund zmiana koloru z ciemno – lub jasnoczerwonego na jasnorozowy oraz dochodzi do ust? powania wzrostu obj? tosci spowodowanego przekrwieniem. W gruczolach Bartholina zmian nie obserwuje si?.