Tempo przebiegu podniecenia seksualnego w czasie stosunku plciowego u m? zczyzny і kobiety jest na ogol rozne. U m? zczyzn jest ono zwykle szybsze, tj.’ m? zczyzna wymaga krotszego czasu podniecenia do wyst^pienia orgazmu niz kobieta, W rzadszych przypadkach notuje si? szybszy przebieg podniecenia seksual­nego u kobiety.

Powolniejsze tempo przebiegu podniecenia seksualnego u kobiety wynika nie tylko z jej odr? bnosci fizjologicznej, ale jest uwarunkowane rozlicznymi і roznoro – dnymi hamulcami psychicznymi. Usuni? cie tych hamulcow wybitnie przyspiesza przebieg podniecenia і ulatwia osi^gni? cie szczytowania. Oprocz hamulcow psychi – cznych duzg rol? odgrywa slabiej rozbudowana wyobraznia erotyczna kobiety. U m? zczyzny np. juz samo wyobrazenie kontaktu seksualnego z kobietq moze w. ywolac podniecenie І erekcj?, natomiast u kobiety podobne wyobrazenia о m? z – czyznie na ogol rzadziej doprowadzajq do stanu podniecenia seksualnego і osiqgni?- cia zespolu gotowosci seksuainej1 {natomiast pomagaj3 one w podwyzszeniu

f§: poziomu podniecenia seksualnego і uzyskania orgazmu juz w czasie trwania

stosunku plciowego z niekochanym lub nieatrakcyjnym partnerem).

Tempo przebiegu podniecenia seksualnego u m? zczyzny ma charakter bardziej staly і jest w mniejszym stopniu niz u kobiety uzaleznione od bodzcow z otoczenia dzialaj^cych w okreslonej sytuacji oraz od aktualnych zwi^zkow uczuoiowych z partnerk^.

U kobiety tempo przebiegu podniecenia jest w wysokim stopniu zalezne od roznych czynnikow. Bodzce zwi^zane z niekorzystn^ sytuacji, w jakiej odbywa si? akt seksualny, maja duzy wplyw na przebieg podniecenia seksualnego — przewaznie oddzialuj^ hamuj^co. Duz$ rol? odgrywajq. u kobiety uczucia, ktorymi darzy ona m? zczyzn?. Jesli darzy m? zczyzn? milosciq lub gl? bok^ przyjaznia, a ponadto uczuciami podziwu і szacunku, wplywa to wyraznie na przyspieszenie tempa przebiegu podniecenia. Jesli m? zczyzna jest dla kobiety oboj? tny uczuciowo, przebieg podniecenia jest zwykle bardzo powolny. W niektorych przypadkach podniecenie w takich warunkach w ogole nie wyst? puje mimo stosowania obfitych і dlugotrwa – lych bodzcow mechanicznych (dotykowych) na okolic? narzqdu plciowego.

Dla przebiegu podniecenia seksualnego kobiety duze znaczenie ma ciqglosc і rytmicznosc doznawanych bodzcow dotykowych w okolicy narz^du plciowego. Zapewniajq one staly wzrost podniecenia seksualnego і s$ konieczne do uzyskania orgazmu.

Suma wszelkich bodzcow seksualnych, zmysiowych і wyobrazeniowych, sklada si? na to, ze od pocz^tku inicjacji seksuainej podniecenie kobiety stopniowo wzrasta. Wreszcie uzyskuje ono odpowiedni poziom, z ktorego kobieta „startuje” do osiqgni? cia orgazmu. Wtedy to konieczny jest staly doplyw rytmicznych bodzcow, przede wszystkim dotykowych (u doswiadczonej kobiety moze on trwac nawet dose krotko), ktory przy wspoludziale wyobrazni erotyeznej umozliwia kobiecie przezycle orgazmu. Jesli jednak w czasie takiego „startu” doplyw bodzcow zostanie z jakich – kolwiek powodow czasowo przerwany, to wowczas podniecenie seksuaine moze natychmiast opadac do pierwotnego poziomu і kobieta musi „zaczynac na nowo”.

Dla m? zczyzny staly doplyw bodzcow dotykowych ‘ma znaczenie mniejsze. Krotkotrwale przerwanie doplywu bodzcow powoduje u niego zwykle tylko nieznaezne obnizenie podniecenia seksualnego, ktore przy ponownym ich doplywie natychmiast zostaje wyrownane.

Zagadnienie roznic tempa przebiegu podniecenia seksualnego u m? zczyzny і kobiety kompiikuje si?, jesli uwzgl? dnia si? inne formy aktywnosci seksuainej, nie zwi^zane ze stosunkiem plciowym. W czasie masturbaeji kobieta reaguje seksualnie tak samo szybko jak m? zczyzna. Z badah Kinseya і jego wspolpracownikow (1953) wynika, ze 45% kobiet osi^galo orgazm w czasie masturbaeji w ci^gu 1 -3 minuty, 24% w ciqgu 4-5 minut І 19% w ci^gu 6-Ю minut. Jedynie 12% kobiet wymagalo znaeznie dluzszego czasu do osi^gni? cia orgazmu. Z tych danych wynika, ze kobieta osi^ga orgazm w czasie masturbaeji przeci? tnie w ciqgu 4 minut, a m? zczyzna w ciqgu 2-4 minut. Poniewaz masturbaeja, w czasie ktorej kobieta moze si? bardziej adekwatnie stymulowac, jest lepszym wskaznikiem ogolnej reaktywnosci seksuainej niz stosunek plciowy, nalezy wysnuc wniosek, ze kobieta potencjalnie ma zdolnosc fizjologicznti do osi^gni? cia orgazmu w takim samym czasie jak m? zczyzna.

. Tempo przebiegu podniecenia seksualnego

. Tempo przebiegu podniecenia seksualnego122. Najstynnicjszy knstrat XViil w„ Curio Broschi, zwany Farinelli. Przcz dziesisc! ut mustai on codzicnnic od – spiewywac tc same romance Fitipo – wi V. krolowt Hiszpanti

Wolniejszy przebieg podniecenia seksuainego u kobiety w czasie kontaktow seksua!- nych z m? zczyzn£| zalezy prawdopodobnie od specyficznych hamulcow naLury psychicznej lub tez mniej adekwatnej stymulacji seksualnej dokonywanej przez m? zczyzn?.