W klinice seksiatryeznej dla efektywnej terapii konieezna jest dokladna analiza caloksztaltu wi? zi і napi? c emocjonalnych istniej^cych w ukladzie partner­skim mi? dzy m? zczyznq. a kobiety. Niedostateczny wgl^d w caloksztalt wi? zi istniejiicych w ukladzie moze wiesc do falszywej diagnozy oraz bezskuteeznej terapii. W niektorych przypadkach leczenie oparte na falszywych przeslankach (powstalych wskutek braku informaeji od drugiego partnera, z ktorym paejent pozostaje w ukladzie) moze nawet nasilac sytuacj? konfliktowq w ukladzie partnerskim. Obrazuje to nast? puj{|cy przypadek:

M? zczyzna, lat 45, wyksztalccnie srcdnic. Od 20 r. z. cierpi na wczesny wytrysk nasienia. Miewal stosunki plciowe kolsjno z kilkunastoma kobictami, iccz zawsze trwaly one kilka sekund. Partnerki przewaznie nic osiggaiy zaspokojenia seksualnego. Ozenil si? w 27 r. z. Od samego pocz^tku, az do chwili obecnej, miewal zbyt szybki wytrysk nasienia. Poczqtkowo nie zwracal na to uwagi. Nie intcrcsowal si? przezyciami zony. Dopicro przed б latami lekarz leczqcy zon? zwrocil mu uwag? na to, zc zona nie osiqga zaspokojenia seksualnego oraz polccil mu podjac leczenie zmicrzajsjce do przcdluzenia czasu trwania spolkowania. Odt^d teezyl si? kolcjno u 5 lekarzy, zazywal bardzo duzo rozmaitych tablctek, po ktorych

odczuwal scnnosc. Czas trwania spolkowania okresovvo przedluzyl si?, lecz kpnflikty malzenskic zaostrzaly si? coraz bardziej. Obccnic sytuacja w malzenstwie jest bardzo napipta і zona coraz czpsciej zaczyna mowic о rozwodzie. Zglosii si? do leczenia, przy czym jest przckonany, zc przediuzenie czasu trwania spolkowania jest jedynym Jekarstwem mogacym zapobicc rozbiciu malzenstwa.

2ona, iat 42, wyksztaiccnie srednie. Podaje, ге $/yszla za mqz z rozsqdku. Od samego pocztgku pozyeie mafzenskie bylo zle z powodu wybuchowosci mpza. Stosunki seksualne trwaly bardzo krotko, nie osiijgaia nigdy zaspokojenia, a wrpez przcciwnie, po kazdym stosunku byla bardzo zdenerwowana, ptaezliwa, nie mogla zasnqc. Mt{z nigdy nie iiczyl sip z jej odczuciami. Po odbytym stosunku zasypial. Uzyvvai przemocy, gdy wzbraniala sip przed stosunkiem. Obecnie odczuwa zniechpeenie seksualne do mpza. Unika stosimkow seksualnych, a zmuszona do nich przez ntpza jest zadowolona, ze trwaja one bardzo krotko. Rok temu, gdy pod wplywem branych przez niego tabletek spolkowame trwalo dluiej, zagryzala wargi, aby nie okazac mpzowi wstrptu. Najchptniej chcialaby, aby znaiazi sobie inmj kobietp, z kton( mogiby zaspokajac potrzeby seksualne. Wtedy byioby jej Izej wytrzymac w malzenstwie. Coraz czpsciej mysli о rozwodzie, przed ktorym wstrzymuje ja tylko posiadanic dwojga dzieci.

Ten uklad partnerski iiustruje fakt konieeznosd wgl^du w caloksztalt wi? zi partnerskich przed podj? ciem leczenia. Dysharmonia seksualna ~~ w momencie zwrocenia si? do leczenia — w malzenstwie byla uwarankowana nie tylko zbyt szybkim wytryskiem nasienia (jak to sobie w uproszczeniu przedstawial paejent), lecz przede wszystkim konfliktowym, niezadowalajqcym wspolzyciem malzenskim, a obecnie zniech? ceniem seksualnym zony. W takich warunkach podj? cie leczenia zmierzaj^cego jedynie do opoznienia wytrysku nasienia oraz przedluzenia czasu trwania spolkowania zupelnie mijalo si? z celem. Przediuzenie spolkowania dodat – kowo m? czy! o zon?, dla ktorej spolkowanie bylo aktem mechanicznym, pozbawio – nym przyjemnych napi? c emocjonalnych. A wi? c przediuzenie czasu trwania spolkowania nie lezalo w interesie zony, u ktorej istniaia blokada emocjonalno – – seksualna w odniesieniu do osoby m? za. „Sukces” leezniezy zwi^zany z przedluze – niem czasu trwania spolkowania pod wplywem zazywanych tabletek zaostrzyl trudnti sytuacj? emocjonaln^ zony oraz wywolywal u niej coraz zywsze protesty. W tym ukladzie partnerskim raejonaine usuni? cie dysharmonii seksualne] rozklada si? na dwa etapy leczenia. W pierwszym etapie leczenie powinno zmierzac do odblokowania zniech? cenia seksuainego u zony, со jest jednak w praktyce trudne do uzyskania. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego nastawienia do kontaktow seksual­nych z m? zem leczenie zmierzajtjce do przedluzenia czasu spolkowania — a wi? c zwi? kszajqce szanse uzyskania zaspokojenia seksuainego przez zon? — moze zostac uwienezone powodzeniem.